Hoe ziet de markt er zaterdag uit?

Met de hulp van vrijwilligers en het doorzettingsvermogen van onze ondernemers organiseren wij iedere zaterdag een prachtige markt! Op de website en Facebook vind je belangrijke veranderingen ivm corona. 

Ledenpakketten
Per 1 juli is zuiderMRKT gestopt met de verkoop van ledenpakketten.

De groentekraam
Op de groentekraam is weer een volledig assortiment groente en fruit te koop.

Vrijwilligers gezocht!
We zoeken leden die mee kunnen en willen helpen met het verkopen van pakketten en de losse verkoop op de kraam. We zoeken ook marktmeesters die als eindverantwoordelijke op de markt nodig zijn. 
Kun je helpen? Laat het weten aan marktzaken.

Hoe ziet de markt er deze week uit?
De zuiderMRKT volgt de aanwijzingen van de rijksoverheid en het bureau marktzaken van de gemeente Amsterdam. Dat doen we met een streng toegangsbeleid:

 • Buiten de markt, naast de ingang, koop je koffie-to-go bij Remco.
 • De groentekraam en de markt hebben nu een aparte ingang. Als je de markt op wil trek je een nummertje. Je kunt dan de markt op als je nummer aan de beurt is. Je kunt ook eerst naar de groentekraam via de aparte ingang. Is na het kopen van groente je nummer aan de beurt (geweest) kun je meteen de markt op; zo niet moet je nog even wachten tot je aan de beurt bent. 
 • We monitoren zo goed mogelijk hoe druk het is op de markt. Als het kan, en mensen voldoende afstand houden, laten we bezoekers vrij toe. 
 • Doe het liefst alleen boodschappen. Alle gezinsleden die mee willen het terrein op tellen als extra bezoeker. Zorg dat kinderen niet over het terrein rennen.
 • Kom je iemand tegen, klets dan liever buiten de markt. Dit om de doorstroom niet op te houden.
 • Kwetsbare ouderen krijgen voorrang.
 • Er geldt 1-richtingsverkeer, te weten tegen de klok in. Ben je iets vergeten, keer niet om maar loop door. 
 • Komt er tijdens het wachten een idee bij je op over hoe het beter kan? Stuur je ingeving naar marktzaken
Het voedsel is goed afgeschermd en de ondernemers gebruiken zeilen.

Welke ondernemers staan op de markt?

De vaste kramen staan weer bijna allemaal. Blaaskaak ciders is helaas gestopt met verkoop op de markt. Net als FusionFlowers.

De Indonesische cateringkraam Mukki’s Rantang is terug van weggeweest en gaat weer afwisselen met de Bosnische catering van EcoGastronomy.

Het is nog niet toegestaan om eten of drinken te nuttigen op markten. Daarom staan er voorlopig geen tafels in het midden van het plein.


Dear zuiderMRKT members, please find a translation below and follow our website or Facebook for updates. 

With the help of volunteers and the perseverance of our entrepreneurs, we organize a beautiful market every Saturday! You will find important changes regarding corona on the website and Facebook.

Vegetable bags ZuiderMRKT stopped selling vegetable bags on 1 July.

The vegetable stall The vegetable stall again has a full range of fruit and vegetables for sale.

Volunteers wanted! We are looking for members who can and want to help with the sale of packages and the single sale on the stall. We are also looking for market masters who are needed as the person ultimately responsible for the market. Can you help? Let us know about market matters.

What will the market look like this week?

The ZuiderMRKT follows the instructions of the national government and the market affairs office of the municipality of Amsterdam. We do this with a strict access policy:

 • Outside the market, next to the entrance, you can buy coffee-to-go at Remco.
 • The vegetable stall and the market now have a separate entrance. If you want to enter the market you draw a number. You can then enter the market when it is your turn. You can also first go to the vegetable stall via the separate entrance. If it is your turn after buying vegetables, you can immediately go to the market; if not, you have to wait until it is your turn.
 • We monitor as closely as possible how busy the market is. If possible, and people keep sufficient distance, we allow visitors freely.
 • Preferably do your shopping alone. All family members who want to join the site as an extra visitor. Do not allow children to run across the site.
 • If you meet someone, rather chat outside the market. This is to keep the flow up.
 • Vulnerable elderly people have priority.
 • There is one-way traffic, namely anti-clockwise. If you have forgotten something, do not turn around but walk on.
 • Do you have an idea on how to do better while waiting? Send your inspiration to the board

Antoniushoeve voedt duizend monden per week met bio-dynamische kweek

Author: zuiderMRKT

Aspergeseizoen op zuiderMRKT

Author: zuiderMRKT