Markt van 14 maart

Nu het Corona-virus ook serieus Nederland is binnengedrongen zijn er (nieuwe) maatregelen afgekondigd. Uiteraard volgt de zuiderMRKT alle huidige en toekomstige voorschriften van de overheid en houden we ons aan de richtlijnen van de RIVM. De huidige voorschriften schrijven vooralsnog niet voor dat er geen markten meer kunnen worden gehouden. De zuiderMRKT gaat dus op zaterdag 14 maart gewoon door.  Wél nemen we maatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

1. Koffie op het binnenplein
Remco zal er zaterdag gewoon staan zodat we allemaal kunnen genieten van zijn koffie, thee en sappen. Echter, er komen geen tafels en banken. Daarmee zou iedereen dicht op elkaar gepakt op het binnenplein zitten, en dat moet juist voorkomen worden.

2. Gepaste afstand, niet te dicht op elkaar staan
We hebben onze marktmeesters en hun teams gevraagd om eventuele dikke rijen naast elkaar bij de kramen te monitoren: niet te dicht op elkaar staan, heb geduld, vorm een ruime rij met gepaste afstand als het echt druk is. We vragen daar graag begrip en medewerking voor.

3. Opvolgen landelijke voorschriften
We volgen sowieso de landelijke voorschriften op. Ook als die nog wijzigen voor zaterdag. De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart, je vindt ze hier.  Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen kun je vinden op de website van het RIVM.

Maak er een mooie dag van samen en zorg goed voor jezelf en elkaar, zeker in deze tijden.

Bestuur zuiderMRKT

Dirk-Jan, Ine, Marjolein, Paul en Anne-Marie

INFORMATION IN ENGLISH:  

Corona virus announcement: March 14 market continues but we do take measures to prevent the spread of COVID-19.

Now that the Corona virus has also entered The Netherlands seriously, (new) measures have been announced. Naturally, the zuiderMRKT follows all current and future government regulations and we adhere to the guidelines of the RIVM. Current regulations do not yet prescribe that markets can no longer be held. The zuiderMRKT will therefore continue on Saturday 14 March. However, we do take measures.

1. Coffee in the heart of the market
Remco will just be there so we can all enjoy his coffee, tea and juices on the go. However, there will be no tables or benches. That would mean that everyone would sit packed tightly together, and that is precisely what should be prevented.

2. Appropriate distance, not too close together 
We have asked our market teams to help avoid side by side queus at the stalls: don’t be too close together, be patient, form a wide line with appropriate distance when it gets really busy. We would like to ask for your understanding and cooperation.

3. Follow national regulations
We follow the national regulations anyway. Even if they still change before Saturday. Important: the measures apply until 31 March 2020 (inclusive) throughout The Netherlands. You can find them here. More information and answers to frequently asked questions can be found on the RIVM website.

Have a nice day together and take good care of yourself and each other, especially during these times.

Board zuiderMRKT

Dirk-Jan, Ine, Marjolein, Paul and Anne-Marie