Hoe ziet de markt er uit in tijden van corona?

English translation included below

Opstelling van de markt

De zuiderMRKT heeft een toegangsbeleid volgens de voorschriften van het Amsterdams Marktbureau en RIVM. Om de markt veilig te houden voor alle bezoekers hebben we de medewerking van jullie allemaal nodig!

 • De kramen zijn anders opgesteld om het mogelijk te maken om 1,5 m afstand te houden met bredere gangpaden.
 • Een gastheer/-vrouw bij de ingang houdt controle op het aantal mensen op de markt en kan de toegang tijdelijk sluiten als de markt te druk wordt.
 • Er geldt 1-richtingsverkeer, te weten tegen de klok in. Ben je iets vergeten, keer niet om maar loop door.
 • Doe het liefst alleen boodschappen. Zorg dat kinderen niet over het terrein rennen.
 • Kom je iemand tegen, klets dan liever buiten de markt. Dit om de doorstroom niet op te houden.
 • Kwetsbare ouderen krijgen voorrang.
 • Er is desinfectie-gel beschikbaar.

De sociale functie van de markt staat op een lager pitje. We hebben met pijn in ons hart de koffietafels weggehaald. Gelukkig kan Remco wel “koffie-to-go” verkopen. Er mag immers nog niet gegeten of gedronken worden op de markt.

Alle andere fysieke activiteiten hebben we geannuleerd omdat we de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen. Dus geen ledenuitje, haringparty, moeder- of vaderdag en proeverijen op de zuiderMRKT; activiteiten waar we ons juist op hadden verheugd samen met jullie mee te maken.

Opstelling groentekraam

Omdat we zagen dat het onze vrijwilligers achter de groentekraam niet goed lukte om voldoende afstand te houden, zijn we begonnen met een supermarktmodel. De klanten lopen aan weerszijden van de kraam langs de groente en pakken de boodschappen zelf (met een speciale zuiderMRKT-trolley van kratten, een mandje of eigen tas). Aan het eind van de rij staan vrijwilligers achter een extra tafel waarop de kassa’s zijn geplaatst en waar kan worden afgerekend. Verder staat er bij de ingang een fles desinfectie gel en spray waarmee de trolleys, kassa’s en pinautomaten gereinigd kunnen worden.

Geheel andere ervaring als teamlid op de zaterdag

Vanwege de gewijzigde opstelling van de groentekraam is ook de taak van de teamleden gewijzigd. We krijgen daar wisselende geluiden over. De ene  vindt het leuker en vrijer geworden, ook diverser vanwege de verschillende taken die er nu zijn (gastvrouw-heer, bij de kassa, begeleiden van de klanten in de groentekraam en bevoorraden) de ander mist het directe contact met de klant tijdens het gehele proces van verkopen.

Laten we ons de tijd geven hieraan te wennen, niemand weet hoelang corona nog onder ons is. Het is echt even een andere manier van werken dan we al zo lang gewend zijn. We vragen de vrijwilligers de verschillende taken die er nu zijn uit te proberen, ook af te wisselen tijdens de kraambeurt en vooral  belangrijk: je eigen touch er aan te geven waardoor je het eigen en vooral leuk maakt.

Laat het bestuur weten wat je ervan vindt of wat je anders zou willen, binnen de mogelijkheden van de 1,5 meter afstand. Mogelijk heb je ook een beter idee?

Kraambeurtverplichting 

We hebben verschillende geluiden gehoord over dat teamleden niet willen of kunnen staan vanwege corona. Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat wij het besluit van een dele van de vrijwilligers om niet te komen volledig steunen. Wel kan het problemen opleveren voor het team. We onderscheiden structurele en incidentele uitval. Het kan zowel de teamleden als de marktmeester betreffen.

Structurele uitval

Structurele uitval betekent dat je voorziet dat je vanwege je eigen gezondheid of die van iemand in je naaste omgeving voor onbepaalde tijd niet kunt staan op de voor je team geplande marktdagen. Als dat zo is laat dat dan weten aan zowel  je marktmeester als aan Elisabeth via lidmaatschap@zuidermrkt.nl. Dan kun je voor nu on hold worden gezet voor wat betreft je kraamverplichting. Dan wordt zichtbaar dat je team nu minder actieve leden heeft en kunnen nieuwe leden worden toegewezen.

Incidentele uitval

Is de uitval incidenteel omdat je bijvoorbeeld coronaverschijnselen hebt net als je team staat?

Natuurlijk sta je niet op de markt met  coronaverschijnselen, dan volg je de richtlijnen van het RIVM. Omdat dit wel een tekort kan veroorzaken voor je team hebben we een plusteam ingericht. Het bestaat uit een whatapp-groep met leden die zich bereid hebben verklaard om dan direct, indien de agenda dat toelaat, te komen helpen.

Je begrijpt; hoe groter het plusteam is hoe meer kans dat we direct een invaller vinden om het dan te klein geworden team te gaan versterken. Al kom je maar een paar uur helpen, of alleen op- of afbouwen, dat helpt al enorm.

Wil jij je ook opgeven voor het plusteam? Dat zouden we ontzettend fijn vinden! Stuur dan een berichtje naar marktzaken@zuidermrkt.nl

LET WEL: het plusteam wordt alleen ingezet voor teamleden en marktmeesters  die vanwege corona(verschijnselen) op het laatste moment uitvallen. Dus als je om een andere reden op het laatste moment niet kan staan, zorg dan voor vervanging. Langer van tevoren kun je je ook aanmelden voor een ander team dat tekort komt. Iemand anders, die niet in zijn eigen team kan staan, zal dan jouw plekje wel opvullen.

Aanbod op de markt afgelopen zomer

In de zomerperiode gingen ook de ondernemers met vakantie. Af en toe zag je daardoor andere kramen. Laat weten wat je van die kramen vindt door een mail te sturen aan marktzaken@zuidermrkt.nl. Ken je zelf iemand die op de markt zou willen staan, bijvoorbeeld als invaller tijdens de vakantieperiode, met producten die passen bij de zuiderMRKT? Laat het ons ook weten.

Translation in English:

The zuiderMRKT has an access policy in accordance with the regulations of the Amsterdam Market Bureau and RIVM. To keep the market safe for all visitors, we need the cooperation of all of you!

 • The stalls have been rearranged to make it possible to maintain a distance of 1.5 m with wider aisles.
 • A host / hostess at the entrance keeps a check on the number of people in the market and can temporarily close access if the market gets too busy.
 • There is 1-way traffic, namely anti-clockwise. Have you forgotten something, do not turn around but keep walking on.
 • Preferably do your shopping alone. Do not let children run on the market.
 • If you meet someone, it is better to chat outside the market. This in order not to delay the flow.
 • Vulnerable elderly are given priority.
 • Disinfectant gel is available.

The social function of the market is on the back burner. We have taken down the coffee tables with pain in our hearts. Fortunately, Remco can sell “coffee-to-go”. After all, it is not yet allowed to eat or drink on the market.

We have canceled all other physical activities because we cannot guarantee the 1.5 meter distance. So no members outing, herring party, Mother’s or Father’s Day and tastings at the zuiderMRKT; activities we had just looked forward to experiencing with you.

Vegetable stand lay-out

Because we saw that our volunteers behind the vegetable stand were not able to keep enough distance, we started with a supermarket model. The customers walk past the vegetables on either side of the stand and pick up the groceries themselves (with a special zuiderMRKT trolley made of crates, a basket or their own bag). At the end of the line, volunteers stand behind an extra table on which the cash registers are placed and where payment can be made. There is also a bottle of disinfection gel and spray at the entrance with which the trolleys, cash registers and ATMs can be cleaned.

Completely different experience as a team member

Due to the changed arrangement of the vegetable stand, the task of the team members has also changed. We get varying opinions about this. One thinks it has become more fun and freer, also more diverse because of the different tasks that exist now (hostess-host, at the checkout, guiding the customers in the vegetable stand and supplying) process of selling.

Let’s give ourselves time to get used to this, no one knows how long corona is left with us. It is really a different way of working than we have been used to for so long. We ask the volunteers to try out the different tasks that are currently available, to alternate during the maternity turn and especially important: to give it your own touch so that you make it your own and above all fun.

Let the board know what you think or what you would like differently, within the possibilities of 1.5 meters away. Maybe you also have a better idea?

Working on the market as a volunteer

We have heard about team members not being able or unwilling to work at the stand because of corona. We cannot emphasize enough that we fully support the decision of some of the volunteers not to come. However, it can cause problems for the team. We distinguish structural and incidental dropouts. It can concern the team members as well as the market master.

Structural absence

Structural outages means that you foresee that you will not be able to stand indefinitely on the market days planned for your team because of your own health or that of someone close to you. If that is the case, please let both your market master and Elisabeth know via lidmaatschap@zuidermrkt.nl. Then you can be put on hold for now with regard to your maternity obligation. Then it becomes visible that your team now has less active members and new members can be assigned.

Occasional absence

Is the dropout incidental because, for example, you have corona symptoms just when your team is scheduled?

Of course you are not on the market with corona symptoms, then you follow the guidelines of the RIVM. Because this can cause a shortage for your team, we have set up a plus team. It consists of a WhatsApp-group with members who have agreed to come and help immediately, if the agenda permits.

You understand; the larger the plus team, the more likely we will immediately find a substitute to strengthen the team that has become too small. Even if you only come to help for a few hours, or just set up or take down, that helps enormously.

Do you also want to sign up for the plus team? We would love that! Send a message to marktzaken@zuidermrkt.nl

PLEASE NOTE: the plus team is only used for team members and market masters who drop out at the last minute due to corona (phenomena). So if you can’t stand last minute for any other reason, get a replacement. You can also sign up for another team that is short of time in advance. Someone else, who cannot be on his own team, will fill your spot.

The market during holidays

In the summer period, the entrepreneurs also went on holiday. Now and then you saw other stalls because of this. Let us know what you think of those stalls by sending an email to marktzaken@zuidermrkt.nl. Do you know someone who would like to be on the market, for example as a substitute during the holiday period, with products that suit the zuiderMRKT? Let us know.